شرکت نوای طبیعت الوند

شرکت نوای طبیعت الوند بابکار گیری از کارشناسان مجرب در امر کشاورزی با گرایش های زراعت _باغبانی _ابیاری_مکانیزاسیون_ومرتع وجنگل در ابتدای سال 1392 در ضمینه توصعه بخش کشاورزی ومنابع طبیعی در سطح استان همدان شروع به فعالیت نموده است

5 سال پیش